ที่พัก > น่าน

น่านอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กม. มีพื้นที่ทั้งสิ้น 11,472.072 ตรกม. หรือประมาณ 7 ล้านไร่เศษ  น่านเป็นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่รุ่นเดียวกับ กรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18 "พญาภูคา" ได้สร้างขึ้นในบริเวณที่ราบทางตอนบนเขตตำบลศิลาเพชร หรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อเดิมว่า นันทบุรี หรือวรนคร ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 7 องค์ มาจากกรุงสุโขทัย จึงหา สถานที่ที่เหมาะสมในการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้เลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง และย้ายมา สร้างเมืองใหม่ที่เชิงดอยต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางเดิน จึงได้ย้ายเมือง อีกครั้งหนึ่งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองน่านในปัจจุบัน

ที่พักใน น่าน

Hotel Start price Rate

น่าน บูติก โฮเทล

1/11 ถนนข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง

1100

โรงแรม น่านคีรีธารา Recommended

99 หมู่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ตู่ใต้ อ.เมือง

850

โรงแรม ป่าปัว ภูคา

141 หมู่ 4 ถนนปัว-นำยาว ต.ศิลาแลง อ.ปัว

680

โรงแรม เทวราช Best Selling

466 ถ.สุมนเทวราช อ.เมือง

900

อภิรตา รีสอร์ท Recommended

171 หมู่ 11 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง

1090

ศศิดารา รีสอร์ท

629 หมู่ 4,ไชยสถาน, อ.เมือง

875

บ่อเกลือวิว รีสอร์ท Recommended

209 บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ

1350

แสงทองรีสอร์ท Recommended

555 หมู่ 5 ต.เชียงกลาง

900

น่านฟ้าใส รีสอร์ท

217 หมู่ 8 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง

850

โรงแรมน่านตรึงใจ

354 หมู่ 2 ถ.น่านขท่าวังผาต.ผาสิงห์ อ.เมือง,

1400

คุ้มเมืองมินทร์

1/6 ถ.อชิตวงค์ ต.ในเวียง อ.เมือง

1000

โรงแรมน่านลานนา

75/25 ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน

800

โรงแรมบ้านน่าน

7 ซอย 1 ถ.หน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมือง,

1200

โรงแรมเวียงภูมินทร์

3/1 ซอย 2 ถนนผากอง อำเภอเมือง

650

น่าน ธารา เพลส

72/1 ถ.ใจผาสุก อ.เมือง

800