ที่พัก > แพร่

แพร่ จังหวัดที่มีพื้นที่ประมาณ 6,538 ตรกม. มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็น ภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่

ที่พักใน แพร่

Hotel Start price Rate

โรงแรม แม่ยม พาเลส Recommended

181/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง

1150

นครแพร่ ทาวเวอร์

3 ถ.เหมืองหิด อ.เมือง

1600

โรงแรมภูมิไทย การ์เด้น

31 ถ.ศศิบุตร ต. ในเวียง อ.เมือง

1000

เฮือนนานาบูติกโฮเต็ล

7/9 ถนนศศิบุตร, ต.ในเวียง, อ.เมือง

2400